تاریخچه  

پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ثمرهُ انکشاف دیپارتمنت ثفافت اسلامی انستیتوت پیداگوژی کابل میباشد. این دیپارتمنت به اساس ضرورت اشد و نیاز مبرم جامعه افغانی و صوابدید وزارت تحصیلات عالی در سال (1374 ) در تشکیل پوهنځی تاریخ وجغرافیه انستیتوت پیداگوژی کابل منظور گردید. در سال (1381) هنگامی که ساختار اکادمیک انستیتوت پیداگوژی کابل از طرف هیئت موظف وزارت تحصیلات عالی باز نگری گردید،

دیپارتمنت ثقافت اسلامی به دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی تغییر نام کرده، در قطارسایردیپارتمنت های فارغ ده پوهنتون تعلیم و تربیه قرار گرفت و تا اکنون در یازده دوره بیشتر از (770) تن محصل (ذکور و اناث) را به صفت معلمان مسلکی به جامعه تقدیم کرده است و عده یی هم ازین فارغان در کادرهای علمی موسسات تحصیلات عالی و دارالمعلمین های مرکز و و لایات کشور مصروف خدمت اند.

 سر انجام به اثر تلاشهای مستمراستادان دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی، صوابدید، موافقه و تصویب شورای علمی پوهنتون در زمستان (1391)  دیپارتمنت علوم و فرهنک اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه، به پوهنحی تعلیمات اسلامی باداشتن سه دیپارتمنت تفسیر و حدیث، فقه عقیده وثقافت اسلامی  ارتقا نمود.

اهداف 
پوهنحی تعلیمات اسلامی متعهد است منحیث مرجع باصلاحیت تربیت کنندهُ کادر های مسلکی علوم دینی به سویه لسانس برای تدریس نصاب معارف کشور خدمت نماید.

هدف عمومی

تربیه معلمان متخصص در رشته های مختلف علوم اسلامی برای تدریس مضامینی که در نصاب تعلیمی معارف کشور وجود دارد.

اهداف خصوصی

1-            تربیت معلمان مسلکی که از جدید ترین روش های تدریس با استفاده از تکنالوژی تعلیمی آگاهی داشته باشند.

2-            تربیت معلمان متدین که از همه انواع تبعیض، تعصب و گروه سازی به دور باشند.

3-            تربیت معلمانی که مزین با تمام ارزشهای اخلاقی انسانی و اسلامی باشند.

4-            انکشاف حس خیر خواهی وارتقای فضایل اخلاقی، تضاد با جنک و تروریزم و مبارزه با مواد مخدر در اذ هان معلمان، در روشنی دین مبین اسلام.

5-            تقویه روحیه احترام به قانون و رعایت آن، حمایت از حقوق همگانی بدون در نظر داشت قوم، جنس، موقف  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نهاد معلمان از دید گاه اسلام.

6-            نهادینه ساختن مفاهیمی از قبیل: نوع دوستی، حرمت به کرامت انسانی، تعاون و اخوت، همبسته گی ملی، صلح و عدالت در اذهان معلمان جهت تطبیق آن در معارف کشور.

7-            ایجاد وتقویه روحیه انتقاد پذیری، حوصله مندی و احترام به آرای دیگران در وجود و عملکرد معلمان و انتقال آن به دانش آموزان.

8-            احترام به مقام انسانی زن و حمایت از حقوق آن در روشنی احکام اسلامی.

9-            تقویت روحیه دفاع از منافع ملی و ترجیح دادن مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و انتقال آن به شاگردان.

10-          تربیت معلمان علوم اسلامی با روحیهُ وطن دوستی ایثار و فدارکاری  و مبارزه با هر نوع افکار وارداتی نفاق افگن.

11-          تربیت معلمانی که با ارزش های شهروندی نیکو آشنا بوده ، به اهمیت حفاظت محیط زیست پابند باشند.

حالت فعلی 
پوهنحی تعلیمات اسلامی در حال حاضر در دو راستا فعالیت دارد:
1. تربیۀ کادر های جوان در رشتۀ های تفسیر شریف، فقه و عقیده و ثقافت اسلامی

برای موسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمینها و مکاتب مرکز وولایات ،  در حد لیسانس در بخشهای پریسرویس، داخل خدمت و شبانه؛

2. تدریس مضامین مختلف علوم دینی در تمام صنوف دیپارتمنتهای پوهنحی های نه گانۀ پوهنتون تعلیم و تربیه در هشت سمستر.

پلان آنیده 
پوهنځی تعلیمات اسلامی با در نظر داشت نیاز عصر و ضرورت مبرم جامعه افغانی برای انکشاف همه جانبهُ، پوهنحی تعلیمات اسلامی رسالت خویش میداند تا برای تدریس مضامین علوم اسلامی در نصاب معارف کشورکه (18%  نصاب معارف را تشیکیل میدهد)، معلمان متخصص، مسلکی، مزین، با اخلاق اسلامی و اکادمیک، آگاه و باخبر با استفاده از روش های نوین تدریس وتوانا برای تدریس نصاب جدید معارف، در انکشاف و پیشرفت همه جانبه محصلان سهم خود را ایفا  کند.

پوهنحی تعلیمات اسلامی ، برای رسیدن به این مأمول مطابق پلان انکشافی خویش،  برای ایجاد دیپارتمنتهای ذیل تلاش مینماید:

1-            تفسیر و علوم قرآن

2-            حدیث و علوم آن

3-            فقه

4-            عقیده

5-            تعلیم و تربیه اسلامی

6-            تدریب ایمه برای مساجد.