مهاجرت از راه‌های غیر قانونی

17 Apr, 2019

روز سه شنبه تاریخ 27 حمل 1398 محفلی تحت عنوان( آگاهی در مورد پی‌آمد مهاجرت از راه‌های غیر قانونی) از طرف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم پوهنتون، با حضورداشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پو

اجلاس شورای علمی پوهنتون

16 Apr, 2019

مجلس شورای علمی تاریخ 25/1/1398 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید. بعد از صحبت‌های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بح

روز بین المللی ورزش برای صلح و توسعه

10 Apr, 2019

روز دوشنبه تاریخ 19حمل سال 1398، از روز بین المللی ورزش زیر نام (صلح و توسعه) به همکاری سازمان محترم نسل مثبت و ریاست پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم این پوهنتون تجلیل به عمل آمد.

برنامۀ نهال‌شانی ونصب زباله دانی در صحن پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

03 Apr, 2019

روزسه شنبه تاریخ 13حمل 1398 برنامۀ نهال‌شانی ونصب زباله دانی در صحن پوهنتون به کمک وهمکاری موسسۀ پارسا از طرف پروژه‌های رشد اجتماعی گروپ‌های واحد څارندوی‌ با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلا

Pages