برنامۀ ارتقای ظرفیت کارمندان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

16 Jul, 2019

این برنامه از طرف محصلان خلاق پوهنځی کمیپوتر ساینس به همکاری موسسۀ حقوقی وعمرانی پناهگاه بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدا استاد ربانی دایر گردیده بود که از تاریخ اول حوت 1397 شروع و به تاریخ 20 سرطان 1398خاتمه یافت.

برگزاری ورکشاپ روش‌های جمع آوری منابع دیجیتالی در تحقیق توسط دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی

16 Jul, 2019

دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی ورکشاپ روش‌های جمع آوری منابع دیجیتالی در تحقیق را برای محصلان صنف چهارم خویش با هدف آشنایی با روش‏های تحقیق علمی و جمع آوری مقالات و کتاب‏ها از ژورنال ها و وب سایت‌های معتبر علمی به روز شنبه تاریخ22 سرطان  برای  یک روز در مرکز

اختتامیه کلسترهای نصاب تحصیلات عالی

07 Jul, 2019

برنامه باز نگری نصاب وانکشاف نصاب پوهنحی‌های تعلیم وتربیۀ پوهنتون های کشور که به تاریخ 9سرطان در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی آغاز گردیده بود، به روز پنجشنبه تاریخ 13 سرطان در تالار ادیتوریم این پوهنتون، با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیخ الله اسد رئیس پوهنت

افتتاح کلسترهای نصاب تحصیلات عالی

03 Jul, 2019

امروز یکشنبه 9 سرطان، برنامۀ ملی بازنگری نصاب و انکشاف نصاب پوهنځی های تعلیم و تربیۀ پوهنتونهای کشور با اشتراک محترم پوهاند دکتور بری صدیقی، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی، محترم پوهنمل

Pages