امتحان شمولیت به کادر علمی

05 Aug, 2020

روزسه شنبه تاریخ 14 اسد 1399، به اساس نیازمندی و اعلان یک بست کادری برای دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید ربانی، ده تن کاندیدان ماستر واجد شرایط به این پوهنتون غرض اخذ امتحان شارت لست شدند، امتحان داوطلبان درفضای آرام به صورت شفاف وعادلانه با ح

نشست همکاری میان پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی و بنیاد تیکا ترکیه در افغانستان

26 Jul, 2020

روز چهارشنبه تاریخ اول اسد سال1399، مجلس مشترک میان رئیس محترم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و محترم زوهتو چال رئیس بنیاد تیکا در افغانستان و همکاران شان به منظور ایجاد همکاری و زمینه سازی جهت گسترش زبان ترکی در این پوهنتون تدویر گردید.

جلسه شورای اداری پوهنتون

25 Jul, 2020

مجلـس اداری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربـــانی به روال عـادی، به سـاعت ۹:00 قبل ازظهر م تاریخ ۳۰/۴/ ۱۳۹۹ تحت ریاست پوهنوال لیلما شریفی یما در مقر ریاست پوهنتون دایر گردید و روی موارد ذیل بحث صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه شورای علمی پوهنتون

25 Jul, 2020

شورای علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به روال عادی، به ساعت 11:00 قبل از ظهر تاریخ 29/4/1399، دردفتر ریاست پوهنتون، تحت ریاست محترم پوهنوال لیلما شریفی یما دایر گردید. بعد از صحبت‌های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

Pages