تجهیز و اکمال مرکز کاریابی وسپردن آن به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

10 Dec, 2018

روز چهار شنبه تاریخ 14 قوس سال وران، مرکز کاریابی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی که از سوی پروژه انکشافی ایالات متحده امریکا(USWDP) تجهیز شده بود طی محفلی رسماً به این پوهنتون سپرده شد.

مراسم روگشایی فصل‌نامه‌ی علمی- پژوهشی سخن

08 Dec, 2018

روز چهار شنبه تاریخ 14 قوس سال روان، مراسم نقد و روگشایی فصل‌نامه‌ی علمی- پژوهشی سخن از طرف سازمان خواست نو در تالار ادیتویم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی دایر گردید.

محفل فراغت توسعۀ رهبری زنان

05 Dec, 2018

روزسه‌شنبه تاریخ 1۳قوس سال روان، محفلی به همکاری موسسه جک(JAK) در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضورداشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهن

دفن زباله‌ها در دل زیبایی‌ها

20 Nov, 2018

روز دوشنبه تاریخ 28 عقرب، نمایشی تحت عنوان(دفن زباله‌ها در دل زیبایی‌ها) که یکی از ابتکارات محترم پوهنمل شهلا دستیار استاد پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی وهمچنان عضو کمیته محیط زیست پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی می‌باشد در تالار ادیتوریم این پوهنتون برگزار گردید.

Pages