جشنوارۀ ورزشی محصلان پوهنخی تربیت بدنی

05 قوس, 1396

به روز چهارشنبه مؤرخ1 قوس سال روان، جشنوارۀ ورزشی محصلان پوهنځی تربیت بدنی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید.

اجلاس شورای علمی پوهنتون

05 قوس, 1396

مجلس شورای علمی مورخ 1396/9/1 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون دایر گردید. ریاسـت مجلس را پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی به عهده داشت.مجلس به ساعت 11:00قبل ازظهرآغاز گردید.

محفل افتتاحیه تطبیق آزمایشی پالیسی منع تبعیض جنسیتی وآزار- اذیت جنسی

24 عقرب, 1396

محفلی افتتاحیه تطبیق آزمایشی پالیسی منع تبعیض جنسیتی وآزار- اذیت جنسی به روز دوشنبه مورخ 22 عقرب سال روان در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از جانب وزارت تحصیلات عالی به همکاری اداره محترم برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری تدویر گردید.

جشنواره ورزشی محصلان

22 عقرب, 1396

روز شنبه مورخ 20عقرب سال روان جشنواره ورزشی محصلان پوهنځی تربیت بدنی در هفت رشته توسط دکتورذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی و استادان پوهنځی تربیت بدنی افتتاح گردید.

Pages