اعلان بست کادرعلمی

22 اسد, 1399

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی درسال 1399 در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

اعلان بست کادرعلمی

25 جوزا, 1399

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی درسال 1399 در رشته هــای ذيل به سويه داکترویا ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

اعلان برنده گی پروژه تدارک گاز مایع

29 ثور, 1399

اعــــلان برنده گی پروژه تدارک گــــــاز مــــایع برای دفـــــــــاتر اداری و اتاق های استادان   پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

Pages