اطلاعیه اخذ امتحان بست کادری دیپارتمنت بیولوژی پوهنتون فاریاب

09 Feb, 2020

به اطلاع تمام کاندیدان بست کادری دیپارتمنت بیولوژی رسانیده میشود:
قرار است امتحان بست کادری دیپارتمنت بیولوژی پوهنتون فاریاب روز پنجشنبه مورخ 10 / 11 / 1398 ساعت 10 قبل از ظهر در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی برگزار گردد . بنا کاندیدان محترم میتوانند در زمان معینه جهت سپری نمودن امتحان به پوهنتون مراجعه و از ریفرینس هایکه به منظور سپری نمودن امتحان رقابتی مشخص گردیده است قرار ذیل اند.
1. بیولوژی عمومی
2. نباتات عمومی
3. فزیولوژی نباتی
4. جنیتیک
5. اناتومی انسان
6.مایکروبیولوژی
7. ایاکوژی
8. زولوژی (فقاریه)