اطلاعیه امتحان اختصاصی چهارده پاسان

10 Apr, 2017

به اساس هدایت مقام محترم ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی به اطلاع فارغان صنوف چهاردهم تربیه معلم و دارالعلوم ها که خواهش اشتراک در امتحان کانکور اختصاصی چهارده پاسان داشته باشند رسانیده می شود٬

توزیع فورم شمولیت این امتحان به روز یکشنبه مورخ 26 جدی سال جاری در آمریت امور محصلان این پوهنتون آغاز می گردد. تاریخ امتحان بعدآ اعلان می شود.

نوت: دواطلبان هرگاه اوسط نمرات صنوف سیزده و چهارده شان 80 فیصد باشد نیاز به تصدیق معلمی ندارد. اما پاینتر از 80 فیصد٬ با تصدیق برحالی معلمی شامل این امتحان شده می توانند.