اطلاعیه امتحان شمولیت در بست کادری فزیک ولایت سمنگان

08 Apr, 2018

به اطلاع عموم کاندیدان یک بست کادری فزیک ولایت سمنگان رسانیده میشود که امتحان شمولیت در بست کادری آن ولایت به تاریخ 29 ماه حمل سال 1397 در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار میگردد کسانیکه قبلا در ولایت سمنگان شارت لست گردیده ه اند به تاریخ مذکور ساعت ۹ صبح حاضر بوده در غیر آن حق شکلایت را ندارند.