اطلاعیه امتحان کادری بست کادری دیپارتمنت ریاضی پوهنتون هلمند

24 Apr, 2018

امتحان کادری یک بست کادر علمی دیپارتمنت ریاصی پوهنتون هلمند به ساعت 9 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 11 /2/1397 در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اخذ میگردد.

 بااحترام

ریاست پوهنحی علوم طبیعی