اطلاعیه امتحان کادری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

26 Jun, 2018

به آگاهی متقاضیان بست کیمیای پوهنځی تعلیم و تربیۀ موسسه تحصیلات عالی هلمند رسانیده میشود که امتحان کادر مذکور در اتاق کنفرانس های علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر روز شنبه تاریخ ۹ سرطان سال روان اخذ میگردد. ۱۳ تن متقاضیان که معرفی شده اند با اسناد دست داشته شان به دیپارتمنت کیمیای این پوهنتون مراجعه کنند.

با احترام

ریاست پوهنځی علوم طبیعی