اطلاعیه امتحان کدری یک بست فزیک ولایت کندز

29 Dec, 2018

به اطلاع کاندیدان یک بست فزیک ولایت کندز رسانیده میشود که امتحان کدری شان به تاریخ 22 ماه جدی سال 1397 در پوهنتون تعلیم و تربیه اخذ می‌گردد کاندیدان که قبلاً ثبت نام نموده و شارت لست شده اند مطلع گردند درغیر آن حق شکایت را ندارند.

با احترام

آمریت دیپارتمنت فزیک