اطلاعیه توزیع فورم کانکور برای داوطلبان امتحان اختصاصی چهارده پاسان تربیه معلم و دارالعلوم ها

10 Apr, 2017

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان اختصاصی چهارده پاسان تربیه معلم و دارالعلوم ها که فیصدی نمرات شان بالاتر از ۸۰ ٪ و یا معلم برحال مکاتب دولتی باشند و خواهش ادامه تحصیل خویش را در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی دارند رسانیده میشود که جهت اخذ فورم شمولیت امتحان اختصاصی سر از تاریخ 18 قوس ۱۳۹۶ همراه با تذکره تابعیت به معاونیت امور محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی مراجعه نمایند.

ازطرف معاونیت امور محصلان پوهنتون