اطلاعیه مرکزتحصیلات ما ستری پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربا نی:

10 Apr, 2017

مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی برای سال تعلیمی 1396 در بخش ماستری انگلیسی( M.Ed.TESOL) خویش %40 استادان رشتۀ انگلیسی پوهنتون های مرکز و ولايات را و همچنان% 60 علاقمندانیکه دیپلوم لیسانس انگلیسی ازپوهنتون های دولتی داشته باشند به حیث جدیدالشمول میپذیرد.داوطلبان میتوانند فورم هاي شموليت را سر ازتاریخ 10 دلو سال 1395 الی 5 حوت سال 13955 ازمركز تحصيلات ماستري پوهنتون تعليم و تربيه شهید استاد ربانی ویا از سایت (http://www.keu.edu.af) بدست آورند و بعد از تکمیل نمودن الی تاریخ 10 حوت سال1395 مستقیماً به مرکز تحصیلات ماستری تسلیم نموده ویا به آدرس tesolkeu2017@gmail.com ارسال نماید. تاریخ امتحان بعداً تعیین میگردد براي معلومات بيشترمیتوانند به شماره های ذیل 0799202261 و 07002130066 تماس حاصل نموده حل مطلب نمایند.

با حترام

مرکز تحصیلات ماستری

ریا ست پوهنتون تعلیم وتربیه