اطلاعیه مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

30 Apr, 2018

به اطلاع آنعده استادان پوهنتون‌ها و داوطلبان که لست‌شان درج سایت و صفحه رسمی فیسبوک پوهنتون  گردیده رسانیده میشود تا روز چهارشنبه مؤرخ 12 ثور سال 1397 ساعت 1:30 بعداز ظهرغرض سپری نمودن امتحان لسان ومقالۀ تحریری در برنامه‌های ماستری رهبریت ومدیریت آموزشی وماستری انگلیسی ( تیسول ) حاضر گردند.

نوت : غرض مشاهده لست داوطلبان شارت شده بالای گزینه های ذیل یا  ادرس(لینک) ذیل کلیک نماید

1. شهرت استادان انگلیسی پوهنتون ها.

2.  شهرت استادان پوهنتون ها بخش رهبریت و مدیریت آموزشی.

https://www.facebook.com/SREUniversity/?hc_ref=ARTwkcEXc3zfIOXKM1LTiT2iCmPcokBcAx2MsMezmLqnZRqZsWgUJZecydzrYYBZMYY&fref=nf