اطلاعیه مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

12 Jan, 2019

مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی برای سال تحصیلی 1398 در بخش ماستری انگلیسی (TESOL) 50% استادان پوهنتون ها و 50 % علاقه مندان را که دیپلوم لیسانس انگلیسی داشته باشند، از طریق پروسه‌ی رقابتی به حیث جدید الشمول می‌پذیرد. داوالطلبان می‌توانند فورمه های شمولیت را سر از روز شنبه تاریخ 22 جدی سال 1397 الی 10 دلو سال 1397 از معاونیت امور محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به دست آورده و بعد از تکمیل نمودن الی تاریخ 15 دلو سال 1397 همراه با کاپی های دیپلوم، ترانسکرپت نمرات دورۀ لیسانس و تذکره مستقیماً به مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسلیم نمایند. تاریخ امتحان بعداً از طریق سایت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی hppts://www.sreu.edu.af اعلان میگردد.
شماره تماس: 0707074970