اطلاعیه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی درمورد اعلان نتایج آنعده کسانیکه در امتحان کانکور 1396/1397 بی ننتیجه مانده بودند

30 Sep, 2018

به اطلاع آنعده داوطلبان فارغ صنف دوازدهم که در امتحان عمومی کانکور سال 1396/1397 بی نتیجه مانده بودند و درخواستی های شان را جهت شمولیت در بخش شبانه این پوهنتون ارایه کردند، رسانیده میشود که نتایج از ریاست محترم امتحانات وزارت تحصیلات عالی مواصلت ورزیده است

هرچه عاجل غرض ثبت نام مطابق لست نشر شده کامیابان به پوهنحی های مربوطه خویش مراجعه نمایند.

نوت: غرض مشاهده نمودن نتایج به صفحه رسمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی (https://www.facebook.com/SREUniversity )مراجعه نماید.

با احترام 

پوهنمل دکتر ذبیح الله " اسدی" 

رییس پوهنتون