اطلاعیه ی مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

27 Feb, 2018

    مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی برای سال تعلیمی1397 دربخش ماستری رهبریت ومدیریت آموزشی و ماستری انگلیسی(TESOL ) %50 استادان پوهنتون ها و % 50 علاقه مندان را که دیپلوم لیسانس، ازدیپارتمنت های انگلیسی، تعلیم وتربیه، اداره تربیتی، روانشناسی، علوم اجتماعی ویا نزدیک به آن را داشته باشند ازطریق پروسه ی رقابتی به حیث جدیدالشمول میپذیرد. داوالطلبان میتوانند فورمه هاي شموليت را سر از تاریخ 12 حوت سال 1396 الی 27 حوت سال 1396 ازمركز تحصيلات ماستري پوهنتون تعليم تربيه شهید استاد ربانی ویا از سايت  Https://sreu.edu.af  به دست آورده و بعد از تکمیل نمودن الی تاریخ 29 حوت سال 1396  مستقیماً به مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی تسلیم نمایند. تاریخ امتحان بعداً از طریق سایت    Https://sreu.edu.af اعلان میگردد.

شماره های  تماس:  0707074970   و 0700213006

 

با احترام
 

مرکز تحصیلات ماستری                                                ریاست پوهنتون