اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

13 Mar, 2018

به آگاهی آنعده داوطلبان امتحان کانکور اختصاصی فارغان تربیۀ معلم و دارالعلوم ها که فورم شمولیت در امتحان را از پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی اخذ و بعد از خانه پری دو باره تسلیم نموده اند، رسانیده می شود که امتحان شان به روز جمعه مؤرخ ۲۵ حوت  در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  برگزار می گردد. متقاضیان محترم می توانند کارت های شمولیت امتحان خویش را به روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ حوت از پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی اخذ نمایند.

بااحترام

ریاست عمومی امتحانات