اطلاع اخذ امتحان دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

25 Jun, 2019

قرار است امتحان یک بست کادری دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی این پوهنتون که واجدین شرایط بست متذکره قبلا شارت لست گردیده و امتحان لسان خارجی را موفقانه سپری نموده اند به تاریخ 12 سرطان سال جاری اخذ گردد، بناَ موضوع به اگاهی کاندیدان موفق رسانیده شد. بعداَ شکایت را ندارند.