اعلان دعوت به داوطلبی

19 Sep, 2018

1. پروژه تدارک و ترمیمات اساسی چهار بلاک تجربوی، راه روی ها و دیوار فینسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی شماره داوطلبی (SREU/W-002/NCB-97) جلب داوطلبی از طریق رادیو و روزنامه بتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ نشر گردیده است با در نظر داشت کتینگ اعلان بعد از ۲۱ روز تقویمی افر گشائی پروژه متذکره بتاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تعیین گردیده است

جهت اخذ شرطنامه به طور سافت در آمریت تهیه و تدارکات ، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تشریف بیاورید

2. پروژه اعمار دیوار احاطه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی شماره داوطلبی (SREU/W-003/NCB-97) جلب داوطلبی از طریق رادیو و روزنامه بتاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ نشر گردیده با در نظر داشت کتینگ اعلان بعد از ۲۱ روز تقویمی افرگشائی پروژه اعمار دیوار احاطه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی بتاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تعیین گردیده است.

جهت اخذ شرطنامه به طور سافت در آمریت تهیه و تدارکات ، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تشریف بیاورید

با احترام 

آمریت تهیه و تدارکات 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی