اعلان فاتحه

25 Nov, 2018

به اطلاع دوستان و همکاران رسانیده میشود که مراسم فاتحه خوانی والده محترم پوهنوال غلان دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون  به روز دوشنبه تاریخ ۵ قوس از ساعت ۱۱ الی ۱۲ قبل از ظهر برگزار میگردد. اشتراک شان سبب تسلیت خاطر باز مانده گان شان خواهد شد. 

از طرف اداره پوهنتون