اعلان فاتحه

04 قوس, 1397

به اطلاع دوستان و همکاران رسانیده میشود که مراسم فاتحه خوانی والده محترم پوهنوال غلان دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون  به روز دوشنبه تاریخ ۵ قوس از ساعت ۱۱ الی ۱۲

اطلاعیۀ مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

24 میزان, 1397

به اطلاع آنعده داوطلبان وزارت محترم معارف که قبلاً فورم شمولیت امتحان کانکور را غرض شمولیت در برنامه ماستری تعلیم و تربیه تکمیل وشارت لست گردیده اند.

اطلاعیه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی درمورد اعلان نتایج آنعده کسانیکه در امتحان کانکور 1396/1397 بی ننتیجه مانده بودند

08 میزان, 1397

به اطلاع آنعده داوطلبان فارغ صنف دوازدهم که در امتحان عمومی کانکور سال 1396/1397 بی نتیجه مانده بودند و درخواستی های شان را جهت شمولیت در بخش شبانه این پوهنتون ارایه کر

Pages