افتتاح ساختمان جدید تدریسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

Date
06 جدی, 1396
Time
04:45 ق.ظ06
Event Type
Community show
Location
Description

ساختمان جدید تدریسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، امروز دوشنبه 6 جدی با قطع نوار توسط پوهنوال دکتور فریده مومند وزیر تحصیات عالی رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.