اجلاس شورای علمی پوهنتون

05 قوس, 1396

مجلس شورای علمی مورخ 1396/9/1 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون دایر گردید. ریاسـت مجلس را پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی به عهده داشت.مجلس به ساعت 11:00قبل ازظهرآغاز گردید.

بعد از سخنرانی مقدماتی توسط رئیس پوهنتون ، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت.

نخست رئیس پوهنتون درمورد سفر کوتاه مدت خویش که به خارج از کشور داشتند، گزارش مختصری ارائه نمودند؛ وضمناً درمورد طرح های شان در رابطه به بهبود امور پوهنتون صحبت نمودند.

درمورد امتحانات نهایی سمسترخزانی فیصله به عمل آ مد؛ که امتحانات مذکور به تاریخ (5) قوس آغاز، الی اخیر ماه قوس ادامه دارد.