اجلاس شورای علمی پوهنتون

20 Mar, 2019

مجلس شورای علمی مورخ 26/12/1397 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید. بعد از صحبت های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:

محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، در رابطه به شروع دروس و ختم اعتصاب استادان صحبت نموده و علاوه کرد که بازدیدها با مقامات ذیصلاح صورت گیرد و از راه معقول به خواست‌های معقول استادان جواب مثبت داده شود.

  1. عنقریب بازنگری تضمین کیفیت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی آغاز خواهد گردید، بناً در این مورد بحث صورت گرفت و تصمیم بر آن شد تا در زمینه آماده گی گرفته شود.
  2. در رابطه به موضوع تشکیل و تعدیل دیپارتمنت‌های پوهنځی تربیتی و مسلکی تصامیم مقتضی گرفته شد.
  3. پیشنهاد ریاست پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر تعدیل نام دیپارتمنت‌های مربوطه مورد تائید اعضای شورای علمی قرار گرفت .