اجلاس شورای علمی پوهنتون

16 Apr, 2019

مجلس شورای علمی تاریخ 25/1/1398 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید. بعد از صحبت‌های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

  1. معرفی اعضای جدید به شورای علمی به عوض آنعده که جای شان خالیست
  2. تعیین یک تن کادر شایسته به عضویت کمیسیون فوق لیسانس
  3. تائید نصاب تحصیلی دیپارتمنت سیستم‌های معلوماتی