اجلاس شورای علمی پوهنتون

24 Apr, 2019

مجلس شورای علمی تاریخ 1/2/1398 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی برگزار شد. بعد از صحبت‌های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

  1. در رابطه به بهبود روحیه اخلاقی محصلان، فیصله به عمل آمد تا پالیسی اخلاقی تدوین شده، برای رؤسای پوهنځی‌ها، آمران دیپارتمنت‌ها و آمران شعبات برای یک روز کنفرانس داده شود و بقیه همین پالیسی توسط رؤسای پوهنځی‌ها و آمران دیپارتمنت‌ها برای استادان تشریح شود.
  2. تائید پالیسی‌های انصاف و عدالت، مصؤنیت و امنیت و رسیده‌گی به شکایات در پوهنتون. در اخیر بالای دوسیه‌های علمی استادان پوهنتون مرکز و پوهنتون‌های ولایات بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.