اجلاس شورای علمی پوهنتون

22 May, 2019

مجلس شورای علمی تاریخ 29/2/1398 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین برگزار شد. بعد از صحبت‌های مقدماتی معاون علمی پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

  1. معاون امور علمی پوهنتون بالای تعیین یک کمیته فرعی در چوکات کمیته تضمین کیفیت  تاکید نمود تا از تطبیق برنامه های آموزشی در صنف نظارت نماید.
  2. وقت آن رسیده تا پوهنتون برای ارزیابی به مرحلۀ بعدی اعتباردهی اظهار آماده گی نماید، بنا بر آن از کمیته تضمین کیفیت خواسته شد تا اسناد لازم از فعالیت‌ها و اجراآت پوهنتون را اماده سازد. در اخیر بالای دوسیه‌های علمی استادان، پوهنتون مرکز و پوهنتون‌های ولایات بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.