اجلاس شورای علمی پوهنتون

19 Feb, 2018

مجلس شورای علمی مورخ ۲۹/11/1396 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید.

بعد از صحبت های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:

رئیس پوهنتون در مورد طرح‌های شان در رابطه به امور پوهنتون ، صحبت نمودند.

در رابطه به جذب محصلان شبانه به پوهنځی تربیت بدنی بحث همه جانبه صورت گرفت در نتیجه ایجاد برنامه شبانه در چوکات آن پوهنځی به اتفاق آرأ تائید گردید.

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با مؤسسات تحصیلات عالی لوگر،غزنی و وردگ سه تفاهم نامه را در بخش علمی آماده می نماید، هکذا بالای دوسیه های ترفیع علمی، دوسیه های تثبیت رتب علمی پوهنتون مرکز و پوهنتون های ولایات بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.