اجلاس شورای علمی پوهنتون

23 May, 2018

مجلس شورای علمی مورخ 30/2/1397 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید. بعد از صحبت های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:

  1.  از روئسای محترم پوهنځی ها تقاضا گردید که در مورد ارائه و تدویر کنفرانس‌های علمی، تحقیقی، ترجمه و سیمینارهای استادان پروپوزل ترتیب نموده به ریاست محترم پوهنتون ارسال نمایند.
  2.   در رابطه به نامه ارسالی ارتباط خارجه و تنظیم بورسها، به منظور همکاری های علمی، آموزشی پوهنتون های دولتی میان فدراسیون روسیه، که متن نامه درمحضر جلسه قرائت گردید، اعضای  شورای علمی به اتفاق آرأ همکاری دو جانبه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و فدراسیون روسیه را مورد تائید قرار دادند.
  3. گزارش کمیته تضمین کیفیت، توسط پوهاند عبدالجلیل کهدستانی ارائه گردید. ایشان به مواردی تماس گرفتند که ایجاب اصلاحات را می نمود.
  4. در اخیر بالای دوسیه های ترفیع علمی، دوسیه های تثبیت رتب علمی و دو جلد دوسیه جدیدالتقرر پوهنتون مرکز و پوهنتون های ولایات بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.