اجلاس شورای علمی پوهنتون

15 Aug, 2018

مجلس ماهانۀ شورای علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی به روز یکشنبه تاریخ 21اسد در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر دایر گردید.

بعد از صحبت های مقدماتی محترم پوهنوال غلام دستگیرخاورین معاون علمی پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:

طرزالعمل دواطلبان شمولیت به کادر علمی که قبلاً به خاطر ابراز نظر به ریاست‌های محترم پوهنځی‌ها ارسال شده بود مورد بحث قرار گرفت؛ در مورد فیصله به عمل آمد که موضوع در شورای محترم رهبری پوهنتون مطرح گردد. به تعقیب آن در مورد هشت برنامه ماستری؛ دری، پشتوٍ، کیمیا، بیولوژی، فزیک و ریاضی، تعلیمات اسلامی و جامعه شناسی که غرض طی مراحل به کمیسون فوق لسانس وزارت تحصیلات عالی ارسال شده بود رایزنی صورت گرفت و قراربرین شد تا شش برنامه از سوی بورد فوق لسانس پوهنتون مشخص و غرض اجراات بعدی به کمیسون ارسال گردد، سپس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون در مورد اجراآتی که طی یک ماه گذشته صورت گرفته‌بود،گزارش مختصر ارائه نمودند. ایشان به اعضای شورای علمی اطمینان دادند که کار اعمار ساختمان تعمیر بیست اتاقه در داخل محوطه پوهنتون آغازخواهد شد؛ علاوه بر آن اعمار تعمیر کتابخانه و مرکز تحقیقات علمی پوهنتون نهایی گردیده است. در اخیر به تعداد یک جلد دوسیه ترفیع علمی، یک جلد دوسیه تثبیت رتبه علمی، دو جلد دوسیه جدیدالتقرراستادان پوهنتون مرکز و پوهنتون های ولایات مطرح و روی آن بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.