اجلاس شورای علمی پوهنتون

19 Sep, 2018

مجلس شورای علمی مورخ 25/6/1397 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید.

در آغاز محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون درمورد طرح های شان در رابطه به بهبود امور پوهنتون صحبت نمودند. به تعقیب آن در مورد طرزالعمل امتحان داوطلبان شمولیت در کادرعلمی‌ که قبلاً مسودۀ طرزالعمل مربوط به ریاست‌های پوهنځی‌ها جهت ابراز نظر ارسال گردیده بود، بعد از رایزنی و بحث مورد تائید قرارگرفت. در اخیر به تعداد (4) جلد دوسیۀ ترفیع علمی، سه جلد دوسیه تثبیت رتبه علمی، سه جلد دوسیه اعضای جدیدالتقرر به کادر علمی پوهنتون مرکز و پوهنتون های ولایات مطرح و روی آن بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.