اجلاس شورای علمی پوهنتون

31 Oct, 2018

مجلس شــــــورای علمی پوهنتـون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عـــــادی، به ســــاعت 11:00قبل ازظهرتاریخ 6/8/ 1397 درتـالار جلســات پوهنتون دایرگردید. ریاست مجلس را محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی، رئیس پوهنتون به عهده داشت. بعداز شریک ساختن یک سلسله معلوماتی که در شرف اجراء است از سوی رئیس و معاون علمی پوهنتون، روی آن بحث صورت گرفت .در اخیر به تعداد (10) جلد دوسیۀ ترفیع علمی، تثبیت رتبه علمی، جدیدالتقرر به کادر علمی پوهنتون مرکز و پوهنتون های ولایات مطرح و روی آن بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.