اجلاس شورای علمی پوهنتون

19 Dec, 2018

مجلس شورای علمی مورخ 25/9/1397 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید. بعد از صحبت های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:

1. محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، رئیس پوهنتون، در رابطه به فعالیت های که طی سال 1396 و سال 1397 در سطح رهبری پوهنتون صورت گرفته است گزارش ارائه نمودند، و با اعضای شورای علمی شریک نمودند.
2. موضوع برنامه شبانه پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی و پوهنځی تعلیمات اختصاصی نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت؛ که در نتیجه به اتفاق آراء مورد تائید اعضای شورای علمی قرارگرفت.
3. در رابطه به نامه پوهنځی تعلیمات اختصاصی مبنی بر به شامل ساختن مضمون روانشناسی و تعلیم وتربیه استثنایی به حیث مضمون پوهنتون شمول در مفردات و پوهنځی های نه گانه؛ فیصله به عمل آمد تا غرض ارزیابی به کمیته نصاب پوهنتون ارسال گردد.
4. موضوع لایحه جذب اعضای کادر علمی مطرح و در نتیجه فیصله به عمل آمد تا لایحه متذکره جهت ابراز نظر به ریاست‌های محترم پوهنځی، معاونین پوهنتون و اعضای شورای علمی ارسال گردد. در اخیر بالای سه جلد دوسیه ترفیع علمی استادان، پوهنتون مرکز و پوهنتون های ولایات بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.