اختتامیه ورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری OBE-SCL

03 Mar, 2019

روز چهارشنبه مورخ 8 حوت سال 1397 ورکشاپ (OBE-SCL) برای آمرین دیپارتمنت‌های  پوهنتون که از تاریخ 27دلو سال روان آغاز گردیده بود، با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، آمرین دیپارتمنت‌ها، استادان اشتراک کننده و ترینران این ورکشاپ به پایان رسید.

در ابتدا محترم پوهندوی صدیق الله بارکزی استاد دیپارتمنت سیستم های معلوماتی، روی نتیجۀ ورکشاپ صحبت نموده و از برگزار کننده گان ورکشاپ، هیآت رهبری پوهنتون ابراز تشکری نمودند. به تعقیب آن محترم پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، پیرامون اهمیت، ضرورت و موثریت ورکشاپ سخنان خویش را ایراد فرمودند و حضور فعال استادان را در ورکشاپ متذکره اظهار سپاس و امتنان نمودند و از ایشان خواستند تا روش‌ها و یافته هایی را که در ورکشاپ مذکور کسب و تجربه کردند، در صنف های درسی خویش تطبیق نمایند و مهارت های مسلکی شانرا انکشاف دهند. دراخیر برنامه ازسه تن ترینران‌ که این ورکشاپ را موافقانه به پایان رسانیدند، اظهار سپاس نموده و برای شان آرزوی موفقیت نمودند. ورکشاپ با دعای خیر خاتمه یافت.