اختتامیه ورکشاپ آموزشی مدیریت پروژه در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

30 Jul, 2018

روز شنبه مورخ 5 اسد سال 1397 ورکشاپ آموزشی مدیریت پروژه برای اعضای کادر علمی پوهنتون که از تاریخ 30سرطان سال روان آغاز گردیده بود، با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم عبدالحکیم حکیمی، محترم نصرت الله الکوزی، محترم احسان الله همت و حیدالله فاروقی زرگر، مسؤولین و ترینران اداره محترم برنامۀ حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP)، برای اعضای کادر علمی و کارمندان بخش اداری پوهنتون، به پایان رسید.

درابتدا محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون در مورد اهمیت و ضرورت ورکشاپ سخنان خویش را ایراد فرمودند، ازحضور فعال استادان و کارمندان بخش اداری در ورکشاپ متذکره اظهار امتنان نموده، ایشان از اشتراک کننده گان برنامه تقاضا نمودند تا در پیش‌برد کار عملی برنامۀ مدیریت پروژه کوشا باشند تا بتوانیم از یک طرف استقلالیت مالی پوهنتون را به دست آورده باشیم و از جانب دیگر به خود بسنده‌گی نایل آیم؛ برعلاوه به طور خاص از مسؤولین و ترینران برنامه تشکر نمودند که ورکشاپ مدیریت پروژه را به طور موفقانه به اتمام رسانیدند.

به تعقیب آن نماینده اداره محترم برنامۀ حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری محترم عبدالحکیم حکیمی مسؤول بخش مشارکت عامه و خصوصی ومحترم نصیر احمد الکوزی یک تن از ترینران این ورکشاپ ازحضور فعالانه اشتراک کننده گان ابرازتشکری نمودند.

دراخیر برنامه برای اشتراک کننده گان این ورکشاپ تصدیق نامه های که در نظر گرفته شده بود از جانب هیآت رهبری پوهنتون و ترینران این ورکشاپ تفویض گردید. ورکشاپ با دعای خیر خاتمه یافت.