اختتامیه ورکشاپ آموزش مهارت های مسلکی پریزنتیشن

08 Aug, 2019

اعضای کمیته آموزش الکترونیک، ورکشاپی را تحت عنوان (آموزشی مهارت های مسلکی پریزنتیشن) به مدت سه روز که از تاریخ 13 الی 16 اسد سال 1398 برای اعضای کادر علمی در مرکز ICT پوهنتون راه اندازی نموده بودند. این ورکشاپ با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، استادان و ترینران این ورکشاپ به پایان رسید.

درآخرین روز ورکشاپ سه تن استاد به نماینده گی استادان اشتراک کننده پریزنتیشن های خویش را ارائه نمودند ، به تعقیب آن محترم پوهنیار اسدالله محمدی یک تن از ترینران ورکشاپ روی نتیجه ورکشاپ صحبت نموده و وازحضور فعال استادان ابراز قدر دانی نمود. متعاقباً محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، پیرامون اهمیت و ضرورت ورکشاپ سخنان خویش را ایراد فرمود و از حضور فعال استادان در ورکشاپ مذکور اظهار سپاس و امتنان نموده و از استادان اشتراک کننده خواستند تا دانش و مهارت های مسلکی شان را بیشتر انکشاف دهند. بعداً محترم پوهندوی صحرا علیزی استاد دیپارتمنت پشتو و محترم پوهنوال سید حسن شاه رحیمی استاد دیپارتمنت دری هر کدام به نوبه خود در مورد فواید ورکشاپ متذکره سخنان خویش را ایراد فرمودند و از هیأت رهبری پوهنتون خواستند تا چنین برنامه‌ها را در آینده نیز راه اندازی نمایند تا از مشکلات استادان کاسته شود.

دراخیر برنامه برای اشتراک کننده ها و ترینران این ورکشاپ تصدیق نامه از جانب هیآت رهبری پوهنتون تفویض گردید. ورکشاپ با دعای خیر خاتمه یافت.