اختتامیه ورکشاپ ( edX )

18 Feb, 2018

روز چهار شنبه مورخ 25 دلوسال 1396 ورکشاپ ( EDX ) برای اعضای کادر علمی پوهنتون که از تاریخ 22 دلو سال روان آغاز گردیده بود با حضور داشت پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، روئسای پوهنحی ها، استادان اشتراک کننده و ترینترهای این ورکشاپ به پایان رسید.

درآخرین روز ورکشاپ دوتن استاد به نماینده گی استادان اشتراک کننده پریزنتیشن های خویش را ارائه نمودند متعاقباً پوهنمل نصیر احمد محبت استاد دیپارتمنت عربی روی نتیجه ورکشاپ صحبت نموده از برگزار کننده گان ورکشاپ و هیآت رهبری پوهنتون ابراز قدر دانی نمودند. به تعقیب آن پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون پیرامون ضرورت و اهمیت ورکشاپ سخنان خویش را ایراد نمودند، در ادامه پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون از حضور فعال استادان در ورکشاپ متذکره سپاس و امتنان نموده از ایشان خواستند تا دانش و مهارت های مسلکی شان بیشتراز بیشتر انکشاف دهند. بر علاوه از اشتراک کننده ها تقاضا نمودند تا در آموزش زبانهای خارجی و زبان انگلیسی سعی نمایند.

دراخیر برنامه برای اشتراک کننده ها و ترینرهای این ورکشاپ تصدیق نامه از جانب هیآت رهبری پوهنتون تفویض گردید. ورکشاپ با دعای خیر خاتمه یافت.