اختتامیه کلسترهای نصاب تحصیلات عالی

07 Jul, 2019

برنامه باز نگری نصاب وانکشاف نصاب پوهنحی‌های تعلیم وتربیۀ پوهنتون های کشور که به تاریخ 9سرطان در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی آغاز گردیده بود، به روز پنجشنبه تاریخ 13 سرطان در تالار ادیتوریم این پوهنتون، با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیخ الله اسد رئیس پوهنتون، محترم پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رئیس انکشاف برنامه‌های علمی وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، اعضای کمیته ملی نصاب وزارت تحصیلات عالی و اشتراک کننده‌های کلسترهای هشت‌گانه طی محفلی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به پایان رسید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم پوهنمل خواجه زبیر صدیقی درمورد کارکرد کلسترها اظهار نظر نمودند. به تعقیب آن روئسای کلسترها هرکدام به طور مختصر در مورد اجراآت شان گزارش ارائه کردند. هکذا محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون و محترم پوهندوی انجنیر داوود شاه فاروق مسئوول کمیته ملی نصاب در رابطه به پایان کار کلسترها اظهارنظرنمودند. دراخیر رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی در جریان سخنان خویش از اعضای کمیته ملی نصاب واشتراک کننده‌های کلستر ها اظهار تشکر نمودند. محفل با ایراد دعائیه پایان یافت.