اخذ امتحان کادر علمی رشته بیولوژی برای پوهنتون کندز

19 جدی, 1396

امتحان رقابتی برای کادر علمی پوهنتون کندز در رشته بیولوژی به تاریخ 16 جدی سال روان از سوی دیپارتمنت بیولوژی به طور شفاف اخذ و نتیجه به روز یکشنبه 17 جدی اعلان گردید. در نتیجه یک تن کاندید با اخذ بلندترین نمره کامیاب اعلان گردید.