ادامۀ کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

20 جدی, 1396

کنفرانس‌های علمی توسط اعضای کادر علمی پوهنتون، امروز دوشنبه 18 جدی سال روان نیز در چهار حوزۀ داخل پوهنتون، ادامه داشت. در هر حوزه پوهنځی‌هایی شامل می‌باشند که از نظر ساحۀ تخصص با هم قرابت دارند. کنفرانس‌ها با سهم‌گیری فعال اعضای کادر علمی پوهنتون در محضر هیأت داور ارائه گردید.