ارائه کنفرانس شمولیت به کادر علمی

08 Aug, 2018

ارائه کنفرانس علمی یکی از شرایط پذیرش در کادر علمی می‌باشد، توسط محترمه فاطمه غفاری که قبلاْ از طریق امتحان رقابتی شامل کادر علمی دیپارتمنت روانشناسی عمومی‌ی پوهنځی روانشناسی گردیده بود؛ روزسه‌شنبه مورخ۱۶اسد سال روان، کنفرانس علمی خویش را تحت عنوان (کاربرد روی کرد گشتالت درمانی در پروسۀ درمان) در حضور داشت هیأت ژوری هر یک محترم پوهندوی داکتر عبدالهادی ستانکزی، محترم زهره ولید رحمانی محترم پوهاند عبدالمنان حقیار، محترم پوهنوال شمس الدین شمس وجمعی از استادان پوهنځی روانشناسی ارائه نمودند که در نتیجه کنفرانس ایشان موفقانه ارزیابی گردید، هیأت ژوری و استادان حاضر در کنفرانس برای نامبرده موفقیت‌های مزید از بارگاه ایزد منان استدعا دارند.