افتتاح برنامه آموزشی پلانگذاری و برآورد هزینه پروژه با استفاده از (Microsoft project)

09 May, 2018

روزچهارشنبه مورخ 19 ثور سال روان، برنامه آموزشی پلانگذاری و برآورد هزینه پروژه با استفاده از (Microsoft project) که از جانب اداره محترم برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) برای اعضای کادر علمی و کارمندان بخش اداری پوهنتون، با اشتراک معاون امور علمی پوهنتون، زمینه سازان و ترینران برنامه در مرکز ICTپوهنتون تدویرگردید.

برنامه با سخنان مقدماتی محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون پیرامون اهمیت برنامه های آموزشی و پلانگذاری آغاز گردید. وی تدویر این برنامه را برای اعضای کادر علمی وکارمندان اداری یک گام مهم و ارزنده خواندند همچنان روی استقلالیت مالی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی بیشترتمرکز کردند، به تعقیب آن محترم داؤد معاصر مشاور امور مالی عامه اداره (USWDP) روی برنامه متذکره و ارتباط آن با برنامه آموزشی پروپوزل نویسی و مدیریت پروژه صحبت نمودند. سپس ورکشاپ عملاً آغاز گردید.