افتتاح کلسترهای نصاب تحصیلات عالی

03 Jul, 2019

امروز یکشنبه 9 سرطان، برنامۀ ملی بازنگری نصاب و انکشاف نصاب پوهنځی های تعلیم و تربیۀ پوهنتونهای کشور با اشتراک محترم پوهاند دکتور بری صدیقی، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی، محترم پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رئیس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی، معاونین پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی، اعضای کمیتۀ ملی نصاب وزارت تحصیلات عالی، متخصصین و مسؤولین امور نصاب وزارت محترم معارف و اعضای کلسترهای نصاب پوهنتون ها طی محفلی در ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی، افتتاح گردید.

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور اداری پوهنتون آغاز گردید. سپس سرود ملی نواخته شد. به تعقیب آن محترم پوهنمل خواجه زبیر صدیقی در مورد محتوا برنامه و سمت کار اعضای کلستر صحبت نمود. پیوست به آن محترم پوهاند دکتور بری صدیقی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین هرکدام به جوانب گوناگون تدویر کلسترهای نصاب تماس گرفته اظهار نظر کردند. در بخش پایانی محفل، محترم پوهندوی دکتور سخی داد سلیم و محترم پوهنوال عادله انوری، کارشیوۀ کلستر را برای اشتراک کننده ها توضیح نمودند. سپس اعضای کلستر ها هرکدام در گروپ مربوط شان به بخش های کاری شان تقسیم گردیدند . این برنامه تا روز پنجشنبه ادامه دارد.