امتحان انگلیسی شمولیت در کادر علمی

22 Apr, 2019

به اساس نیازمندی و اعلان دو بست کادری برای دیپارتمنت دری پوهنتون غزنی، 24 تن از سوی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی واجد شرایط سپری نمودن امتحان شناخته شدند. کاندیدان باید نخست امتحان زبان انگلیسی را سپری می‌کردند به این منظور امتحان زبان انگلیسی از ایشان به روز شنبه مورخ 31 حمل سال جاری، از سوی پوهنځی زبان و ادبیات و دیپارتمنت زبان انگلیسی اخذ گردید، امتحان داوطلبان به  به طور شفاف گرفته شد و نتایج آن هم همان روز اعلان گردید.