امتحان شمولیت به کادر علمی

12 Apr, 2018

 روز دوشنبه مورخ 20حمل  سال 1397،به اساس نیازمندی و اعلان یک بست کادری دیپارتمنت کیمیا پوهنتون بامیان 34 تن کاندیدان واجد شرایط ازطریق ریاست محترم انسجام اموراکادمیک به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید ربانی غرض اخذ امتحان معرفی گردید بودند. منجمله 23 تن به سویه لیسانس به امتحان حاضر و اشتراک کردند. امتحان داوطلبان درفضای آرام به صورت شفاف ازساعت10:00 -1:00بعد ازظهرگرفته شد. نتیجه امتحان بعد از ارزیابی اوراق امتحان کاندیدان بست فوق اعلان می‌گردد.