امتحان شمولیت به کادر علمی

11 Feb, 2019

 روز شنبه مورخ 20 دلو سال 1397، یک بست کادری دیپارتمنت جغرافیه پوهنتون سید جمال الدین کنر  که ازطریق ریاست محترم انسجام اموراکادمیک به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید ربانی غرض اخذ امتحان معرفی گردید بودند؛ با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون، محترم پوهاند منورشاه مالستانی رئیس پوهنځی علوم اجتماعی واستادان دیپارتمنت جغرافیه برگزار گردید. به تعداد 10 تن به سویه لسانس به امتحان حاضر و اشتراک کردند. امتحان داوطلبان درفضای آرام به صورت شفاف و سیستم کتنگ ازساعت11:00 -1:00بعد ازظهرگرفته شد. نتیجه امتحان بعد از ارزیابی اوراق امتحان کاندیدان بست فوق اعلان می‌گردد.