امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف

08 Aug, 2018

روز دوشنبه مورخ 15 اسد سال روان، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف از سوی روئسای هر دو اداره به امضا رسید. در تفاهمنامه تعهدات هر دو جانب تسجیل گردیده است.

در این مجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و محترم محمد اکبر عمرخیل رئیس عمومی تربیت بدنی و صحت معارف، محترم پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی، استادان و همکاران ریاست عمومی تربیت بدنی و صحت مکاتب معارف نیز حضور داشتند.

هدف این تفاهمنامه جذب محصلان 14پاس انیستیوت تربیت بدنی معارف به دورۀ لسانس پوهنځی تربیت بدنی این پوهنتون و همکاری های همه جانبه می باشد.