امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون البیرونی

20 Nov, 2018

روز یک‌شنبه تاریخ 27عقرب سال روان، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون البیرونی از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد. در تفاهمنامه تعهدات هر دو جانب تسجیل گردیده است.

در مجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنمل دوکتور ضیاالرحمن رویین رئیس پوهنتون البیرونی، محترم پوهنمل عبدالشمیم احدی معاون امور محصلان و محترم پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون امور علمی پوهنتون البیرونی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امورمحصلان، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور مالی و اداری این پوهنتون حضور داشتند. در اخیر این نشست از سوی هیأت پوهنتون البیرونی یک جلد مجله علمی تحت نام (ارمغان صلح) به رئیس پوهنتون اهدا گردید.