انتخابات آمرین دیپارتمنت‌ها

09 Feb, 2019

روز دوشنبه تاریخ 15/11/1397 انتخابات آمرین دیپارتمنت‌های پوهنځی‎های نه گانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، برمبنای لایحۀ انتخاب آمران دیپارتمنت در سطح پوهنتون دایر گردید.

قبل از تدویر انتخابات 7 تن استاد با تجربه از سوی شورای علمی پوهنتون به عضویت کمیسیون معرفی گردیدند. کمیسیون مطابق آجندا، زمینۀ انتخابات را مساعد ساخت و در طی سه روز از میان 31 دیپارتمنت برای 29 دیپارتمنت آمرین مطابق به مواد لایحه انتخاب گردیدند.