اولین گفتمان محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

25 May, 2019

به روز چهار شنبه تاریخ 1 جوزا سال 1398، اولین گفتمان تحت عنوان (جامعۀ سالم) ازطرف محصلان گروه هورخش و به همکاری معاونیت امور محصلان پوهنتون، در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، برای محصلان این پوهنتون دایر گردید.

در این گفتمان محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهاند منورشاه مالستانی رئیس پوهنځی علوم اجتماعی، استادان ومحصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازشد. پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی  رئیس پوهنتون، تشریف آوری حاضرین در تالار را خیر مقدم گفته و از ویژه‌گی‌های جامعه سالم یاد آوری نموده و محصلان را به وجایب آنان در برابر ساختن جامعه سالم مسؤول دانستند. به تعقیب آن محترم فرشته نوری یک تن از محصلان پوهنځی روانشناسی و یکی از گروه محصلان هورخش از چگونگی برگزاری اولین گفتمان محصلان را در پوهنتون به حاضرین در تالار معلومات ارائه نمودند. به تعقیب آن گتفمان محصلان تحت عنوان ویژه‌گی‌های جامعه سالم، موانع و راهکارهای ساختن جامعه سالم برگزارگردید. سپس اجرای تیاتر آموزشی در مورد ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بخش دیگری از برنامه بود که توسط محصلان صنف دوم جامعه شناسی به نمایش گذاشته شد. متعاقباً محترم پوهنمل دکتر امید افغان استاد جامعه شناسی، یک جمع بندی کلی از برنامه نموده و از برگزاری این برنامه استقبال نمودند. در اخیر محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون از ابتکار محصلان گروه هورخش قدردانی نموده و به نماینده‌گی از هیأت رهبری پوهنتون تقدیرنامه‌ ها را برای اعضای این گروه و همچنان سپاس نامه ها برای اشتراک کننده گان گفتمان و تحسین‌نامه برای گروه تیاتیر اهدا نمودند. محفل با دعای خیر به پایان رسید.