باز سازی پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی

12 Dec, 2018

پروژه اعمار دیوار احاطه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی که در حال جریان است. وهمچنان پروژه حفظ ومراقبت پوهنتون، کار باز سازی بلاک‌های علوم اجتماعی را که شامل رنگمالی مکمل بلاک‌ها، ترمیم صنف‌های درسی، ترمیم اساسی سیستم برق، کانکریت ریزی راه رو‌های پوهنځی علوم اجتماعی ونصب دیوار فنسی بین بلاک‌های رهایشی وپوهنتون را، راه اندازی نموده است.